Geneeskundige Systemen

Bij nadere beschouwing blijken er op wereldgebied drie grote geneeskundige systemen te bestaan,
die in aantal gebruikers ongeveer even groot zijn. Behalve het voor ons bekende Westerse systeem zijn er twee Oosterse. Onderling hebben ze veel overeenkomsten, maar er zijn wezenlijke verschillen.

Het westers model

Het Westers model vertrekt van het idee dat de hele wereld, dus ook de mens, opgebouwd is uit materie. Door de materie te begrijpen, zien we hoe de mens functioneert en hoe ziekten ontstaan. De structuur van de ziekteleer is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Wat de anatoom - patholoog door de microscoop ziet, of wat in het laboratorium gemeten wordt, is uiteindelijk bepalend voor de classifering van ziekten. Ziekte is een afwijking van de norm en de therapie is er op gericht die norm terug zo veel mogelijk te bereiken.
De dokter zal daarvoor chemische en fysische ingrepen gebruiken omdat de norm chemisch en fysisch gedefinieerd is.
Denkend vanuit het materialistisch mensbeeld is het begrijpelijk dat energie, functie en bewustzijn gezien worden als afgeleiden van stof. Dat houdt in dat een storing in een functie zoals bewegen of communicatie bij voorkeur gezien wordt als een materieel probleem en dat vervolgens moet worden gezocht naar de materiële achtergrond om die tenslotte te behandelen ..

Traditionele Chinese Geneeskunde

In het denkmodel van de Traditionele Chinese Geneeskunde staat energie centraal.

Een mens is een energetisch systeem. Ziekten en kwalen zijn primair energetische verstoringen. De ziekteleer verschilt dan ook duidelijk met de Westerse. Energie stroomt, is in beweging, is dynamisch, en enegetische subsystemen staan in een evenwichtsrelatie met elkaar. Ziekte is hier geen afwijking van de norm, maar een verstoring van een energie-evenwicht, met de begrippen Yin en Yang om verstoringen in de dynamiek en de balans uit te drukken. De stof, de vorm, de materie zijn alle functie van de energie, producten van de energie dus.

Elk stoffelijk probleem, of het nu een maagzweer of een tenniselleboog is, heeft een energetische achtergrond en een energetische oorzaak. Slechts door die te behandelen komt men tot een bevredigend vormherstel. De therapeutische interventies zijn dan ook vooral energetisch van aard. Zo zijn acupunctuur en Chinese kruidenleer volledig gebaseerd op energetische principes.

Traditionele Indische Geneeskunde

De derde grote medische traditie tenslotte heeft z'n wortels in Zuid-Azië met als belangrijkste vertegenwoordiger, de Ayurveda als traditionele geneeskunde van India. Zij baseert zich op bewustzijn. De wereld en de mensen zijn gematerialiseerd bewustzijn. Energie en materie zijn beide functies van bewustzijn . Lijden en dus ook ziekten zijn inherent aan het bestaan in de vorm. Geen mens ontkomt daaraan. De oorzaak is gelegen in een persoonsgebonden oriëntatie (fixatie) in het bewustzijn. De therapie richt zich op de energie en de stof als een symptomatische - op menselijke maat gesneden - behandeling, maar de oorzakelijke therapie wordt gezocht op het niveau van het bewustzijn.

Dus:

  • Westers: Materie
  • Chinees: Energie
  • Ayervedisch: Bewustzijn

Regelsystemen                                                   

Behalve onze pure anatomie bezitten we als mens regelsystemen, die alles wat er in en met het lichaam en geest plaats vindt, moeten regelen. Er zijn zowel kleine, lokaal werkende als grote, algemeen werkende systemen. De grote regelsystemen in de Westerse traditie zijn het zenuwstelsel en het hormonale stelsel; in het Oosten zijn dat de energievelden en de chakra's.

Alle levende wezens worden voortdurend doorstroomd door zogenaamd puur of kosmisch bewustzijn. In het lichaam wordt dit bewustzijn getransformeerd in energie en  (geïnformeerd  in) materie . Deze omzetting vindt plaats in bepaalde centra: de chakra's. Elke chakra vervult daarbinnen zijn eigen taak, in die zin dat elke chakra verantwoordelijk is voor een bepaald deel van het lichaam als bouwwerk, een deel van de lichaamfuncties en een deel van de psyche. Chakra's vormen dus een brug tussen gedachten en lichaam !

De chakra's staan boven stof en energie, waardoor ze en supra-niveau vertegenwoordigen dat beide geneeskundige systemen met elkaar verbindt !

 

 

 

Bewustzijn
!
Chakra's
/ \
Oost           West

Meer informatie over de verschillende geneeskundige systemen?